Makes your cake dreams come true

Algemene Voorwaarden


ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
A. Sabsy Cake Dreams: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Sabsy Cake Dreams, vertegenwoordigd door S.E. Haleber, Boekhorststraat 43, 2512 CM Den Haag, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KVK-nummer 63618613
B. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling dan wel schriftelijk, dan wel telefonisch een bestelling plaatst bij Sabsy Cake Dreams;
C. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sabsy Cake Dreams en de klant;
D. Product: de taart, cupcake, het (nat)gebak en/of aanverwant product, die door Sabsy Cake Dreams word geleverd;
E. Consument: de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet perse handelt in de uitoefening van zijn haar beroep of zijn bedrijf.
ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sabsy Cake Dreams en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via email zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze  algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sabsy Cake Dreams en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk betaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven..
3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3 Sabsy Cake Dreams is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk- zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de websites. Sabsy Cake Dreams is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
3.4  Alle prijzen en tarieven genoemd op in uw offertes zijn in euro en inclusief  BTW tenzij anders vermeld.
3.5 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toelevering kosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulp materialen, onderdelen, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Sabsy Cake Dreams gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten verrekend zullen worden

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
  4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod en/of de offerte van Sabsy’s Cake Dreams schriftelijk telefonisch of via de email heeft aanvaard.
4.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Sabsy’s Cake Dreams via de email een bevestiging factuur  dat Sabsy’s Cake Dreams de bestelling heeft ontvangen.
4.3 Bij bestellingen voor een bedrag boven de 250 euro word er een aanbetaling van 75% in rekening gebracht. Bij bestelling onder de 250 euro zal het bedrag in 1 keer moeten worden overgemaakt op de rekening van Sabsy Cake Dreams.
4.4 In verband met de voorbereidingen dient de betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum  te zijn bijgeschreven op de rekening van Sabsy’s Cake Dreams (S.E. Haleber).

ARTIKEL 5 BETALING
5.1 De klant zijnde een bedrijf dan wel particulier kan de bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
A) Op factuurbasis door een overmaking naar NL90RABO0317753363  t.n.v. Sabsy Cake Dreams te ’s-Gravenhage.
B) Contant maximaal 2 weken voor afleverdatum
5.2 Aanbetalingen dienen worden overgemaakt op rekening nummer NL90RABO0317753363  t.n.v. Sabsy Cake Dreams te ’s-Gravenhage.

ARTIKEL 6 ANNULERINGEN
6.1 Bij annuleringen langer dan 7 dagen voor de ophaaldatum zal de eventuele aanbetaling volledig worden terug vergoed.
6.2 Bij annulering binnen 7 dagen voor de ophaaldatum wordt 50% van het totaalbedrag terug vergoed .
6.3 Bij annulering binnen 2 dagen voor de ophaaldatum vervalt het recht op teruggave van eventuele aanbetalingen dan wel het totaalbedrag.

ARTIKEL 7 CREATIVITEIT
7.1 De klant kan ideeën aandragen voor het uiterlijk van de bestelling.
7.2 Sabsy Cake Dreams zal altijd haar eigen creativiteit inbrengen in de lijn van de wensen van de klant.
7.3 Bij met name grote opdrachten als bruidstaarten is het niet mogelijk nog wijzigingen aan het ontwerp aan te brengen 2 weken voor levering van de bruidstaart.

ARTIKEL 8 KLACHTEN
8.1 Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen kenbaar te maken. Sabsy Cake Dreams  is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen een stukje van het gebak te bewaren in een plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer om ter beoordeling aan Sabsy Cake Dreams  te overhandigen. Hiervoor wordt indien mogelijk binnen 24 uur met u een afspraak ingepland om langs te komen bij Sabsy Cake Dreams.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Sabsy Cake Dreams sluit pertinent elke aansprakelijkheid uit voor schade(middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
9.2 Sabsy Cake Dreams  is nimmer verplicht tot vergoeding aan bedrijfsschade,door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.
9.3 Sabsy Cake Dreams  is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (bijvoorbeeld als gevolg van een allergische reactie).
9.4 Indien u een product bestelt dient u een allergie schriftelijk kenbaar te maken

       Artikel 10 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
10.1 Alle geschillen uit een overeenkomst ter zake het door Sabsy Cake Dreams geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende zullen berecht worden door een bevoegde rechter.
10.2 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen

Artikel 11 PRIVACY
11.1 Sabsy Cake Dreams respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Sabsy Cake Dreams garandeert dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die Sabsy Cake Dreams u vraagt wordt gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zal Sabsy Cake Dreams uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Sabsy Cake Dreams verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Sabsy Cake Dreams  verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.